Verbinding

De liefde vieren, Cinta Diri

Dit weekend mag ik de liefde vieren in Italië, hoe bijzonder is dat!

De laatste tijd ben ik stil geweest. 

Mijn laatste afbeelding welke ik in mei ‘hier’ deelde ging ook over de liefde.

Liefde komt voor mij in verschillende vormen.

Zo vond ik precies een jaar geleden een liefde die ik al even kende en nog nooit zo krachtig gevoeld had als tijdens mijn reis in NZ.

Dé liefde die ik nodig heb gehad de afgelopen tijd waarin ik stil was.

Wanneer het leven mij een ervaring geeft, 

hoe groot of klein…dan kies ik ervan te leren, erdoor te groeien door het te voelen.

De afgelopen tijd voelde ik heel duidelijk dat het nodig was om stil te worden en te verbinden met mezelf en de mensen om mij heen.

Verbinding is voor mij een van de belangrijkste dingen in mijn leven en pure verbinding vind ik alleen in real life.

Practise what I preach, 

hetgeen ik al meerdere keren genoemd heb en waar ik voor sta, werd nu opnieuw hetgeen wat ik na mocht leven.

Emoties verdwijnen niet wanneer je je verliest in tijdelijke oplossingen; quickfixen vanuit/ in je omgeving of door je te verliezen in je gedachten.

The only way is through.

In dat ik mijn verhaal deel in deze periode met de mensen om mij heen, zie ik het opnieuw: mensen worden geraakt in hun eigen emoties, waardoor ze zich bewust worden van hun eigen, vaak niet verwerkte oude pijn.

Pijn vermijden

We zijn zo ‘geprogrammeerd’ om pijn te willen vermijden en juist dát creëert het meeste lijden als je het mij vraagt.

Emoties zijn het probleem niet in mijn ervaring.

Iedereen maakt in zijn/haar leven iets mee, soms ontzettend groot, intens en dichtbij, soms wat kleiner, zachter en verder weg.

Je hebt er geen controle over dat dit je overkomt. Wel heb je controle over hoe je hier op reageert, hoe je er mee om gaat.

Hoe ga jij om met je emoties?

Neem eens een moment om stil te staan en eerlijk antwoord te geven op deze vraag.

You can’t heal, what you can’t feel

Kristin Neff

Je kunt niet groeien zonder verandering en verandering is echt niet altijd comfortabel.

Verandering vraagt je om je behoefte aan veiligheid, comfort en controle nog eens te bekijken en te bevragen.

Wat levert het ‘vasthouden aan’ je op?

Echte groei ontstaat wanneer je de beslissing maakt om naar je pijn te kijken en dit te doorvoelen.

Innerlijke pijn is er altijd. Het is niet altijd zo aanwezig dat het op de voorgrond staat en je karaktereigenschappen en gedragspatronen (je ego) doen er alles aan om deze pijn te vermijden. Denk aan je direct in een nieuwe relatie storten; alsmaar doorgaan; je verliezen in je werk; je richten op het pleasen van anderen etc.

Niet kunnen veranderen?

Pijnlijke gevoelens die niet of niet volledig gevoeld zijn, blijven resoneren in je lichaam.

Ze zorgen voor zogenaamde emotionele wonden en zelfs voor fysieke spanning of pijn.

Dit is precies waarin ik geloof en waar ik en mijn werk onder andere voor staat: ik breng je weer in contact met jezelf en daar hoort deze pijn ook bij. Geloof me het is het waard!

Als je jezelf wilt bevrijden van oude pijn, oude patronen, dan mag je jezelf eerst vinden.

Stop met het zoeken naar oplossingen buiten jezelf. 

Durf contact te maken met de binnenkant, met jezelf!

Liefde voor jezelf, vanuit jezelf.

Dat wat ik een jaar geleden zo sterk mocht voelen, helpt mij iedere dag en vooral nu in deze periode.

Het is de liefde voor mezelf waarin ik kan verbinden met mezelf, mijn emoties en daardoor ook kan verbinden met anderen.

Is dat iedere dag aanwezig? 

Is dat iedere dag een gegeven? 

Nee, echt niet.

Het is iets waar ik telkens opnieuw voor mag kiezen en in mag investeren.

Het zou zo gemakkelijk zijn ook voor mij om nu het niet te voelen en door te gaan.

En geloof me ik voel er vaak genoeg iets voor dit te doen.

Zo ook in deze situatie waarin ik ook voel dat ik soms wil vluchten in oud-verslavingsgedrag: doorgaan; perfectionisme; in mijn hoofd gaan zitten; isoleren. 

Het is niet waarin ik geloof.

Kiezen, telkens opnieuw

Ik weet dat ik telkens opnieuw kan kiezen en dat is dan ook wat ik doe: ik focus op rust; tijd nemen; bewegen; schrijven; emoties voelen en uiten; delen met anderen.

Dit is wat ik écht nodig heb nu.

Hierin zit onder andere de liefde voor mezelf.

Niet wegrennen voor hetgeen wat moeilijk is en mezelf dat geven wat ik nodig heb om er mee om te kunnen gaan.

Pure Liefde

Liefde raakt me op verschillende manieren.

Liefde en het delen daarvan zorgt voor verbinding.

Liefde voel ik voor belangrijke personen in mijn leven, en zij weten dit.

De liefde die ik voor ze voel verwoord ik namelijk en bovenal: laat ik zien. 

Direct, in het echte leven.

Zo voelde ik in de dagen voor mijn 33e verjaardag dat ik mijn ouders wilde bedanken en mijn gevoelens van de afgelopen tijd met ze wilde delen. 

Tijd is ongrijpbaar. Ik kan het niet controleren. Wat ik wel kan is dankbaar zijn dat ik al 33 jaar hier mag zijn, mag leven, voelen en dit kan uiten.

Weten de mensen waar jij écht om geeft ook wat ze voor jou betekenen, dat jij van ze houdt?

Vertel het ze, wacht niet.

Liefde is erom gedeeld te worden, om gevoeld te worden.

Denk je ook aan jezelf!

Heb lief

Iets langer dan een jaar geleden kreeg ik de kans om de liefde te voelen en te vieren in een nieuwe plaats.

De persoon tegenover me was op dat moment de spiegel voor mij en liet me zien hoe hij me zag:

“Het gaat niet om wat jij zegt, het gaat om de manier waarop jij het zegt”.

Vandaag gebruik ik ‘zijn zin’ in combinatie met liefde:

Het gaat niet om wat of wie je liefhebt, het gaat om hoe je liefhebt.

Heb lief,

Salute, op het leven en de liefde.

***************English version***************

Celebrate Love, Cinta Diri

This weekend I get the chance to celebrate love in Italy, how special is that?!

I have been quiet as of late.

My last image, which I shared here, in May, was also about love.

Love comes to me in different forms.

Exactly a year ago, for example, I found a love that I already knew and never felt as powerful as during my trip in NZ. The love I have needed the last time in which I was silent.

When life gives me an experience, no matter how big or small … then I choose to learn from it, to grow by feeling it.

Recently I felt very clearly that it was necessary to become still and to connect with myself and the people around me. Connection is one of the most important things in my life for me and pure connection is only found in real life.

Practice what I preach

What I have mentioned several times and what I stand for, now again became what I was allowed to live by.

Emotions do not disappear when you lose yourself in temporary solutions; quick fixes from / in your environment or by losing yourself in your mind.

The only way is through.

In that I share my story in this period with the people around me, I see it again: people are touched by their own emotions, which makes them aware of their own, often unprocessed, old pain.

Avoid pain

We are so “programmed” to want to avoid pain and that is precisely what creates the most suffering if you ask me. Emotions are not the problem in my experience.

Everyone experiences something in his / her life, sometimes very large, intense and close, sometimes smaller, softer and further away.

You have no control that this happens to you.

You do have control over how you react to this, how you deal with it.

How do you deal with your emotions?

Take a moment to be still and give an honest answer to this question.

You can’t heal, what you can’t feel

Kristin Neff

You cannot grow without change and change is not always comfortable.

Change requires you to review and question your need for safety, comfort and control.

What are the benefits of “holding on to” you?

Real growth occurs when you make the decision to look at your pain and feel it.

Painful feelings that are not or not fully felt continue to resonate in your body.

They cause so- called emotional wounds and even physical tension or pain.

This is exactly what I believe in and what I and my work stand for: I bring you back in touch with yourself and that includes this pain.

Trust me it’s worth it!

If you want to free yourself from old pain, old patterns, then you may first find yourself.

Stop looking for solutions outside of yourself.

Dare to make contact with the inside, with yourself!

Love for yourself, from yourself

That which I felt so deeply a year ago, helps me every day and especially now in this period. It is the love for myself in which I can connect with myself, my emotions and thereby also connect with others.

Is that present every day? 

Is that a given every day? 

No not at all.

It is something that I can choose and invest in, again and again.

It would be so easy for me not to feel it now and press on. To just focus on other things and go on with life as if nothings wrong. 

And believe me I often feel there are enough reasons to do just that.

It is also the case in this phase of my life. I also feel that I want to flee from feelings and run towards old addictive behaviors: to just keep on moving (and by that run form my emotions) perfectionism, get lost in my own head, and isolate. It is not what I believe in …

Choose again and again

I know that I can choose again and again and that is what I do. I focus on rest, taking time, to move, write, feeling, expressing emotions, and sharing with others. This is what I really need now. This includes the love for myself. Not running away from what’s difficult and giving myself what I need to handle it.

Pure love

Love touches me in different ways. Love and sharing creates connection. I feel love for important people in my life, and they know this. I express the love I feel for them and above all I show it. Immediately, in real life. In the days before my 33rd birthday for example, I felt that I wanted to thank my parents and share my recent feelings with them.

Time is elusive. I can’t control it.

What I can do is be grateful that I have been here for 33 years, can live, feel, and express these emotions. 

Do the people you really care about also know what they mean to you, that you love them? Tell them! Don’t wait.

Love is to be shared; to be felt. Think about yourself too!

Share Love

A little longer than a year ago I had the opportunity to celebrate and feel love in a new place.

The person opposite me was the mirror for me at the time and showed me how he saw me: “It’s not about what you say, it’s about the way you say it.”

Today I use his words in combination with love:

It’s not about what or who you love, it’s about how you love.

Love, we are not promised tomorrow.

Salute, to life and love.