Groei

Why you can’t change!

80 % van iedereen die probeert te veranderen op persoonlijk gebied…

 faalt!

Ben je dit jaar ook gestart vol goede moed, nieuwe voornemens en intenties? 

Stop maar direct, het gaat je waarschijnlijk toch niet lukken!

Wow, nee wacht even, niet te SNEL!

Het kan dus wel! maar niet op de manier zoals je het tot nu toe aan hebt gepakt.

Minder Netflix/bingwatchen; minder uren op je telefoon; niet in die relatie/situatie/of dat werk blijven wat je ongelukkig maakt; jezelf niet meer verliezen als het gaat om eten; minder in je hoofd leven en constant piekeren/analyseren/controleren; nu echt niet meer zoveel drinken; aandacht en bevestiging niet meer buiten jezelf blijven zoeken; afvallen; meer sparen; minder snoepen; meer ontspannen; minder social media… Na 3 maanden stopt de helft!

Het begin van 2019,  Dé reden voor velen om opnieuw een poging te doen voornemens waar te maken en oude patronen te doorbreken.

Van alle mensen die beginnen, valt meer dan 80% binnen twee jaar terug in oude gewoontes!!

Wat zeg ik: 2/3 houdt het maar 1 maand vol; na 3 maanden stopt de helft en na 2 jaar heeft 1 op de 5 gedragsverandering doorgezet. 

Waarom werkt verandering niet?

 • Focus op symptomen en niet om het daadwerkelijke probleem. 
 • Focus op het einddoel ipv de eigenlijke stappen
 • 95% van gedrag loopt onbewust automatisch en wordt gestuurd door omgevingsfactoren
 • Kans op verlies van ‘oude vertrouwde en veiligheid.
 • Ongeduld en ongestructureerd te werk gaan.

Mensen die me volgen en /of vaker mijn blog’s lezen weten dat ik me al langer richt op patronen/gewoontes en wat er nodig is om ze te doorbreken en ook wat angst hierin voor rol speelt.

Met wilskracht en motivatie alleen lukt het je niet, en nee met je denken en ‘weten’ -zoveel mensen die dan zeggen: “ik weet het wel…”- krijg je het ook niet opgelost, 

Want zeg nu eerlijk: anders zat je dit nu toch niet te lezen.

Waarom kunnen we persoonlijke verandering vaak niet doorzetten?

Volgens verschillende gedragswetenschappers komt het deels doordat ons gedrag gestuurd wordt door onbewuste invloeden. Mensen zijn gewoontedieren en we zijn geneigd herhaaldelijk hetzelfde te doen in dezelfde situatie. 

Eerst bewust, maar later ontstaat een associatie tussen de situatie en een bepaalde handelingen en gebeurt het vrijwel automatisch.

Guido Weijers had mijn ‘favoriete’ onderwerpen in zijn oudejaarsconference zitten: patronen en angst.

Hij vertelt over een experiment met apen in een kooi waarbij er een aap op een ladder klimt en naar een tros bananen wil grijpen. De andere apen in de kooi worden op hetzelfde moment natgespoten. Wanneer dit de volgende keer opnieuw gebeurt, slaan de andere apen die ene aap van de ladder. 

Dit voorval blijft zich herhalen, ook wanneer de apen op een bepaald moment niet meer natgespoten worden. Uit angst, grijpen ze niet meer naar de bananen. 

Zo haalt hij nog meer situaties van conditionering en angst naar voren: waarom staan we wanneer we gaan vliegen in de rij om ons water in te leveren…die situatie met die vloeistofbom is nog nooit gebeurd!! Waarom vasthouden aan 6 weken zomervakantie die ooit gebaseerd was op dat kinderen mee konden oogsten, terwijl het nu veel passender zou zijn deze weken te verspreiden gezien het burn-out percentage en de druk die jonge kinderen steeds vaker ervaren.

Hij vertelt dat we vastgeroest zitten in patronen.

Deze onderwerpen triggeren me zo! Dagelijks zie ik mensen die het niet alleen lukt om patronen te doorbreken en persoonlijk te veranderen. Met de nodige frustratie en gevoel van onmacht tot gevolg.

Waarom werken die goede voornemens nou niet?!

 • Negatieve en beperkende gedachten welke vaak onbewust zijn en waar we onszelf groei en verandering door ontnemen.
 • ‘Pijn’ uit het verleden die we telkens blijven plaatsen in het heden met dezelfde uitkomst tot gevolg. 
 • Niet (goed) genoeg voelen, waarbij ons onbewuste ons blijft vertellen dat die verandering niet mogelijk is

Het resultaat dat je behaalt of niet behaalt hangt af van conditionering en mindset

Je onderbewuste is altijd actief en voor 95% verantwoordelijk voor je gedrag.

Het is dus nodig je eerst bewust te worden van wat er daadwerkelijk speelt, 

Wat is het dat je tegenhoudt om een nieuw gezond patroon te kunnen bouwen?

Wil je ook de stappen weten om echt te veranderen met blijvend resultaat?

Dan is de Being Moved Souljourney naar Bali zeker iets voor jou!!

In deze 8 dagen durende journey krijg je alle tools; inzichten en ACTIE door middel van beweging, welke nodig zijn om tot verandering, groei en een leven te komen waarin je het gevoel hebt dat je leeft ipv geleefd wordt!

 • Focus op de stappen ipv de eindbestemming.
 • Gedrag dat onbewust is wordt gespiegeld > pas dan kun je kiezen en het anders doen!
 • Stimulatie tot uit je comfortzone stappen! Angsten aangaan > F.E.A.R: face everything and RISE!.

Neem het leven zonder zijwieltjes zegt Guido Weijers…

Wil je ook weer naar die bananen grijpen en niet de menigte volgen; buiten de lijntjes kleuren; die patronen doorbreken door het nu echt anders te doen…? Met blijvend resultaat!!

Shoot me a pm😊

Guido Weijers – filmpje bekijken vanaf 1:22


The unconscious patterns that hold us back from truly living 

Do you really want to create a life you love? When it comes to making change, 80% of people who try fail on a personal level fail. 

Did you start the new year courageously with new intentions and good intent? 

Stop immediately, you probably won’t succeed!

Wow, no! Just wait a minute….  Not so FAST! 

I don’t want to discourage you, because it is possible, just not with the approach you’ve taken.

Less Netflix binge watching. 
Fewer hours on your phone. 
Get out of relationships, situations, or work that makes you unhappy.
Stop losing yourself when it comes to your diet, overeating or other compulsive behaviours with food. 
Take more time to be present, living less in your head with constant worrying, overanalysing, and failing to control that which you cannot.
Try drinking less. 
Seek the attention you need from yourself rather than looking for approval from others. 
Eat less – emotionally and physically! 
Ditch social media and let go of unhealthy habits. 


We attempt to make changes over and over, yet half of all people who attempt to reach these goals stop after just three months

The beginning of 2019, the ‘resolution’, the reason for many to make yet another attempt to realise intentions and break old patterns.

Sadly, more than 80% of all who start out will fall back into old habits within two years!

Out of this group, two-thirds only last for around a month, after three months half stop and after two years, only 1 in 5 have continued with their behavioural changes. 

Why doesn’t change work?

 • Focus on symptoms and not the real problem
 • Focus on the final goal instead of the actual steps
 • 95% of behavior runs automatically and is controlled by environmental factors
 • The fear of letting go of what is familiar/comfortable
 • A lack of patience and structured process as to how to proceed.

If you have followed me for a while you will know that I love sharing my knowledge and experiences with patterns/habits, what is needed to break them and how fear plays a role in this. 

What I know to be true is that with willpower and motivation alone you will not succeed.  Nor will you with only your thinking and ‘knowing’. 
So many people who say “I know …” fail to find a solution as well. That is why you are here.

Because, honestly, you wouldn’t be reading this otherwise. 

Why is it that so many bow out after a few short months or even a couple years?
According to various behavioural scientists it is partly because our behaviour is controlled by unconscious influences. People are creatures of habit and we tend to do the same thing repeatedly in the same situation.

At first consciously, but later an association arises between the situation and a certain action and it happens almost automatically.

Guido Weijers had my favorite subjects in his New Year’s conference: patterns and fear.

In this he talks about an experiment with monkeys in a cage where a monkey climbs on a ladder and wants to grab a bunch of bananas. The other monkeys in the cage are sprayed (with cold water) at the same time. When this happens again the next time, the other monkeys knock that one monkey from the ladder.

This incident continues to repeat itself, even when the monkeys are no longer sprayed at a certain moment. Out of fear, they no longer grab the bananas.

In this way he highlights even more situations of conditioning and fear. 

 • Why do we stand in line to hand in our water before taking flights? The situation of a liquid bomb has never happened!
 • Why do we continue to have six weeks of summer holidays that were once based on how children could reap? It would be much more appropriate to spread out these weeks, given the burn-out percentage and the pressure that young children are experiencing more and more often.

He tells us that we are stuck in patterns.

I resonate a lot with these topics! Every day I see people who can’t succeed in breaking patterns and changing them personally. With the necessary frustration and feeling of impotence as a result.

Why don’t these good intentions work?

 • Negative and restrictive thoughts that are often unconscious leave us stunted as to how we grow and deprive us of actual change.
 • Bringing ‘pain’ from the past into the present achieving the same undesired outcome.
 • Not feeling (good) enough, where our unconscious continues to tell us that this change is not possible.

The result that you achieve or do not achieve depends on conditioning and mindset.

Your subconscious is always active and responsible for 95% of your behaviour.

It is therefore necessary to first become aware of what’s actually going on.

What is it that stops you from building a new healthy pattern?

Do you also want to know the steps to really change with lasting results?

This is what we are achieving at the Being Moved Souljourney to Bali and I invite you to join us.

In this 8 day journey you will receive all the tools, insights and ACTION through means of movement, which are necessary to achieve change, growth and a life in which you feel that you are truly living instead of struggling against the tide. 

Focus on the steps instead of the final destination
Behaviour that is unconscious is uncovered when it is mirrored. 

Only then can you become aware and choose and do it differently.

Be stimulated to step out of your comfort zone! Enter Fears> F.E.A.R: face everything and RISE 

Live life without training wheels, says Guido Weijers …

Do you want to grab the bananas again and not follow the crowd? 

Colour outside the lines – break those patterns by doing things differently…with lasting results!

Message me for a discover call to begin the journey of moving through what is holding you back from the life you desire AND deserve